Verklaring inzake gegevensbescherming

BELEID VAN CHOC AND CO SA IN HET KADER VAN DE VERZAMELING VAN UW PERSOONSGEGEVENS

 

 1. Verantwoordelijke voor de verzameling van persoonsgegevens:

De naamloze vennootschap CHOC AND CO, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is op Avenue Robert Schuman 122,

B - 1401 Baulers, België - KBO-nr.: 0440.001.995

hierna "CHOC AND CO" genoemd

Contactadres: info@chocandco.com

 1. Algemeen

CHOC AND CO verbindt zich ertoe de persoonlijke levenssfeer te eerbiedigen van zijn klanten, zijn prospecten, de personen met wie het in het kader van zijn talrijke projecten, bestaande of toekomstige overeenkomsten, samenwerkt of zou kunnen samenwerken, en alle personen die hun persoonsgegevens aan CHOC AND CO dienen mee te delen. CHOC AND CO stelt dus alles in het werk om de vertrouwelijkheid van de verzamelde persoonsgegevens (hierna de "Gegevens") te beschermen en te voldoen aan zowel de nationale wetgeving inzake de verzameling en verwerking verwerking van Gegevens als aan de Europese Verordening nr. 2016/679, bekend als de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna de "AVG").

Dit beleid (hierna het "Privacybeleid") beschrijft de praktijken van CHOC AND CO in het kader van de verzameling en verwerking van persoonsgegevens naar aanleiding van de raadpleging van de website www.chocandco.com (hierna de "Site"), of die deel uitmaken van de betrekkingen van CHOC AND CO met zijn distributeurs, leveranciers, partners, bestaande of toekomstige medewerkers en klanten.

Dit beleid is dus van toepassing in het kader van de verzameling en verwerking van persoonsgegevens naar aanleiding van een aankoop, registratie, bestelling, aanvraag van informatie of diensten op de Site of in het kader van enige andere communicatie, ongeacht of dit met het oog op de uitvoering van een met CHOC AND CO gesloten overeenkomst is (de persoon van wie de gegevens worden verzameld, wordt hierna de "Klant" genoemd) of bij de toegang en/of registratie van een persoon op de Site (de persoon wordt hierna de "Gebruiker" genoemd).

Bij uw toegang tot en/of registratie voor en/of aankoop van de aangeboden producten en/of het gebruik van de aangeboden diensten geeft u CHOC AND CO de toestemming om de persoonsgegevens te verwerken in overeenstemming met de Belgische en Europese wetgeving inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en binnen de grenzen die zijn gedefinieerd in de AVG.

Dit beleid voor gegevensverzameling is alleen van toepassing op gegevens die op de Site of door CHOC AND CO worden verzameld. De Site bevat links naar andere sites. Wij nodigen u uit om het beleid voor gegevensverzameling van deze sites te raadplegen en CHOC AND CO kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van uw navigatie.

 

 1. Verzamelde gegevens:

De door CHOC AND CO verzamelde gegevens verschillen naargelang het soort betrokkenen, die als volgt worden ingedeeld:

 • gebruikers die op de Site surfen zonder vrijwillig Gegevens te verstrekken (hierna de "Gebruiker");

 • personen die een aankoop, registratie, bestelling, aanvraag van informatie of diensten van de Site uitvoeren of anderszins (hierna de "Klant");

 • contactpersonen van distributeurs of leveranciers of potentiële distributeurs of leveranciers van CHOC AND CO (hierna de "Leveranciers");

 • personen die hun kandidatuur hebben ingediend (hierna de "Kandidaat").

 

De door CHOC AND CO verwerkte gegevens zijn de volgende:

 • voor de Gebruikers: de informatie die automatisch wordt verzameld bij elke toegang tot de Site door een Gebruiker, evenals de geboortedatum en leeftijd van de Gebruiker;

 • voor de Klanten: de namen, voornamen, geboortedatum, het e-mailadres, postadres, telefoonnummer, die worden verzameld wanneer de Klant toegang heeft tot en/of gebruik maakt van en/of zich registreert voor internetdiensten; gegevens met betrekking tot aankopen, met inbegrip van betalingsgegevens; informatie die kan worden uitgewisseld tussen CHOC AND CO en de Klanten, met name door middel van een e-mail, in het kader van de levering van producten of diensten of het aanvragen van informatie;

 • voor de Leveranciers: naam, voornaam, postadres, e-mailadres en telefoonnummer;

 • voor de Kandidaten: naam, voornaam, telefoonnummer, geboortedatum en -plaats, statuut, e-mailadres, CV, sollicitatiebrief, opleiding, loopbaan, interesse.

 

 1. Op welke juridische grondslag verwerken wij uw Gegevens?

CHOC AND CO verwerkt de Gegevens van de Gebruikers op basis van zijn legitieme belang bij de goede werking van zijn activiteit en zijn Site. Voor het overige verwerken wij telkens alleen de Gegevens die absoluut noodzakelijk zijn om het beoogde doel te bereiken.

Wij gebruiken de Gegevens dus wanneer dat nodig is:

 • in het kader van de voorbereiding van een contract, de uitvoering of de ontbinding ervan, met een Klant of een Leverancier;

 • op basis van het legitieme belang van CHOC AND CO om Klanten en Leveranciers op de hoogte te houden van de diensten van CHOC AND CO (nieuwsbrieven, reclameacties);

 • op basis van het legitieme belang van CHOC AND CO om zijn activiteiten uit te oefenen;

 • om te voldoen aan de wettelijke en reglementaire bepalingen waaraan CHOC AND CO onderworpen zou zijn.

 

 1. Doelstellingen van de verzameling

De Gegevens van Leveranciers en Klanten worden door CHOC AND CO verzameld en verwerkt voor de volgende doeleinden:

 • het verlenen van de door CHOC AND CO aangeboden diensten; om een levering uit te voeren, hebben wij bijvoorbeeld het leveringsadres nodig;

 • de uitvoering van de overeenkomst tussen de partijen;

 • het beheer van Klanten en Leveranciers;

 • de promotie en de ontwikkeling van producten en diensten van CHOC AND CO.

 

 1. Gegevensbeveiliging

CHOC AND CO stelt alles in het werk om zijn netwerk optimaal te beschermen tegen ongeoorloofde toegang en om de vertrouwelijkheid van uw Gegevens te waarborgen.

Elektronische betalingen worden alleen verricht via Worldline SIPS. In geen geval worden er betalingsgegevens op onze servers opgeslagen.

De andere Gegevens worden overgebracht naar de databank van CHOC AND CO via SSL-beveiliging (Secure Sockets Layer), geleverd door het bedrijf Worldline. Onze databank wordt opgeslagen op servers die worden gehost in België door het hostingbedrijf OVH.

De servers zijn beveiligd door middel van virusdetectoren op meerdere niveaus (multi-level firewalls) en een standaard veiligheidsprotocol.

Externe bedrijven kunnen ook bepaalde Gegevens verwerken tijdens technische diensten die noodzakelijk zijn voor de goede uitvoering van de door CHOC AND CO. aangeboden diensten. Deze manipulaties worden altijd uitgevoerd in naam en voor rekening van CHOC AND CO, dat er de volledige verantwoordelijkheid voor neemt, op basis van overeenkomsten die de veiligheid van uw gegevens waarborgen.

Zo kan CHOC AND CO wanneer dat nodig blijkt uw Gegevens doorgeven aan:

 • een extern IT-bedrijf dat de correcte werking en de actualisering van de Site of de diensten dient te verzekeren;

 • medewerkers die niet gebonden zijn door een arbeidsovereenkomst, maar door een dienstverleningsovereenkomst die vertrouwelijkheidsverplichtingen bevat;

 • externe boekhoudings- of adviesdiensten;

 • communicatiediensten.

 

Voor het overige zal CHOC AND CO uw Gegevens niet bekendmaken of doorgeven aan derden, tenzij deze overdracht wordt vereist door een bevoegde, gerechtelijke of administratieve autoriteit of u de toestemming had gegeven voor een dergelijke doorgifte of indien dat noodzakelijk blijkt voor het verlenen van de diensten, met inbegrip van de uitvoering van de overeenkomst. 

 

 1. Bewaartijd van de gegevens

De gegevens van Klanten en Leveranciers worden door CHOC AND CO gedurende de hele looptijd van de overeenkomst en 5 jaar na het verstrijken ervan, tenzij onze boekhoudkundige verplichtingen ons opleggen om uw gegevens langer te bewaren. In dit kader zullen wij ervoor zorgen dat uw gegevens worden gewist zodra onze boekhoudkundige verplichtingen zijn nagekomen.

De gegevens van de Kandidaten worden gewist in het jaar van ontvangst van hun kandidatuur, indien deze laatste niet wordt weerhouden.

 

 1. Links naar andere sites

De op de Site vermelde verwijzingen naar andere sites of naar producten of diensten van derden houden geen enkele aanbeveling in van deze producten, diensten of derden. CHOC AND CO is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de sites waarnaar verwezen wordt en voor de links die op deze sites vermeld worden.  De bezoeker gebruikt deze links op eigen verantwoordelijkheid en zal zich op de hoogte stellen van het beleid dat van toepassing is op de verwerking van gegevens op deze sites.

 

 1. Uw rechten: Toegang tot de verzamelde informatie, correctie, wissing

U kunt te allen tijde en zonder kosten een kopie vragen van de persoonsgegevens die wij in onze databanken opslaan. Wij kunnen u om een identificatiebewijs vragen voordat wij uw verzoek inwilligen. U hebt ook het recht om te vragen dat uw gegevens worden gecorrigeerd of uit onze bestanden worden gewist, voor zover dit CHOC AND CO niet belet om zijn diensten te verlenen.

U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door CHOC AND CO of verzoeken om beperking van die verwerking. Wanneer uw gegevens worden verwerkt in het kader van een overeenkomst, kunt u ook vragen dat ze u in een leesbaar formaat worden toegezonden of dat ze worden doorgezonden aan een andere verwerkingsverantwoordelijke.

 1. Verantwoordelijkheid van de betrokkenen

U bent als enige verantwoordelijk voor alle informatie van welke aard dan ook die u aan CHOC AND CO meedeelt. CHOC AND CO wijst alle verantwoordelijkheid af in geval van schade veroorzaakt door de mededeling door de betrokkene van onjuiste, onvolledige of frauduleuze informatie.

 

 1. Wijzigingen

CHOC AND CO kan dit beleid inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer wijzigen, met name in geval van een wetswijziging. Wij nodigen u uit dit beleid inzake gegevensverzameling regelmatig te raadplegen op www.chocandco.com. Bovendien zullen wij u via onze site en andere gebruikelijke communicatiekanalen op de hoogte brengen van eventuele wijzigingen in de inhoud. 

 

 1. Ons contacteren

Indien u een van de hierboven vermelde rechten wenst uit te oefenen, een probleem met onze toepassingen wenst te melden, specifieke bijstand nodig hebt of een opmerking wenst te sturen, gelieve ons dan te contacteren op de hieronder vermelde wijzen:

 • Per e-mail: info@chocandco.com

 • Per post: Avenue Robert Schuman 122 B - 1401 Baulers

 • Per telefoon: + 32 (0)2 367.20.21

 

Aarzel niet om contact met ons op te nemen als u van mening bent dat wij uw Gegevens niet met de zorg behandelen die u van ons verwacht. U kunt ook rechtstreeks contact met ons opnemen en een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA):

 • Drukpersstraat 35, 1000 Brussel

 • +32 (0)2 274 48 00

 • +32(0) 2 274 48 35

 • contact@apd-gba.be

 

COOKIEBELEID

Algemeen

Dit Cookiebeleid is bedoeld om u zoveel mogelijk informatie te geven over de cookies die wij gebruiken en het doel ervan. Wij nodigen u tevens uit ons Privacybeleid te lezen om kennis te nemen van de regels die van toepassing zijn op de bescherming van persoonsgegevens.

Een "cookie" is een klein bestand bestaande uit letters en cijfers dat in uw browser of op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Er bestaan verschillende soorten cookies, onderverdeeld op basis van hun oorsprong, functie en levensduur. Voor een volledig overzicht nodigen wij u uit om de website te raadplegen www.allaboutcookies.org.

 

Welke soorten cookies gebruiken wij?

 • Essentiële cookies: deze cookies zorgen ervoor dat u op onze websites en toepassingen kunt navigeren en de functies kunt gebruiken (zoals het winkelwagentje en uw privacy-instellingen).

 • Functionele cookies: deze cookies zorgen ervoor dat onze websites en applicaties beter werken en zorgen voor een gepersonaliseerde surfervaring door bijvoorbeeld inlognamen, wachtwoorden en voorkeuren - zoals taalinstellingen - op te slaan.

 • Prestatiecookies: deze cookies verzamelen gegevens over het gebruik van onze websites en apps, zoals het aantal bezoekers, populaire webpagina's en de tijd die gebruikers op een bepaalde pagina doorbrengen. Op basis van het gedrag van onze gebruikers kunnen wij onze websites en apps verbeteren en de gebruikerservaring optimaliseren en personaliseren. Voor dit doel maken wij gebruik van cookies van derden, zoals:

 • Advertentiecookies;

 • Socialenetwerkcookies.

Deze cookies bevatten informatie die wij gebruiken om uw verzoeken te verwerken en onze webdiensten te verbeteren.

 

Hoe schakel ik de cookies uit?

Als u de cookies wilt blokkeren, kunt u dat doen voor de browser die u gebruikt.