Gebruiksvoorwaarden

Gebruiksvoorwaarden

Onderhavige algemene verkoopvoorwaarden regelen de relaties tussen enerzijds SA CHOC AND CO, met hoofdkantoor gelegen te Koningin Astridlaan 1 te 1440 Woutersbrakel in België, met ondernemingsnummer 0440.001.995, actief onder de naam 'CAFE TASS', hierna 'de Vennootschap' genoemd en anderzijds de natuurlijke persoon of rechtspersoon die een bestelling plaatst vanop afstand (via een bestelling online op de website http://cafe-tasse.com, hierna 'de Website'), in eigen naam of voor rekening van derden, zowel voor professionele als privédoeleinden - hierna 'de Klant' genoemd.

De Vennootschap en de Klant worden samen aangeduid als 'de Partijen'.

In functie van de situatie van de Klant (al dan niet consument) zijn bepaalde clausules van onderhavige algemene voorwaarden niet van toepassing.

Elke bestelling die aan de Vennootschap doorgegeven wordt, brengt het akkoord zonder voorbehoud van de klant met de algemene voorwaarden die door de Vennootschap bepaald werden met zich mee, behalve wanneer de Partijen uitdrukkelijk anders schriftelijk overeenkomen.

 

1. Voorwerp

Onderhavige algemene voorwaarden hebben als voorwerp het bepalen van de rechten en plichten van de Partijen in het kader van de onlineverkoop van producten die door de Vennootschap aangeboden worden aan de Klant.

De verkopen die in dit kader afgesloten worden, gebeuren onder de opschortende voorwaarde van de beschikbaarheid van de in de bestelling geselecteerde producten en de effectieve betaling van de bestelling.

2. Bestelling

De bestellingen worden uitsluitend doorgegeven via de Website die door de Vennootschap aan haar klanten aangeboden wordt.

Elke goedgekeurde bestelling vereist de uitdrukkelijke en definitieve aanvaarding van prijzen, net als het op de Website geselecteerde product (de producten).

De bestelling wordt pas definitief na de betaling door de Klant van de volledige prijs.

Het minimumbedrag om een bestelling te plaatsen is €5 exclusief verzendingskosten.

De klant verbindt zich ertoe bij het valideren van de onlinebestelling alle gegevens door te geven die nodig zijn voor het leveren van de bestelling op het door hem aangegeven adres.

3. Bevestiging van de bestelling

De bestelling vormt het voorwerp van een bevestiging via e-mail aan het e-mailadres dat door de Klant bij de bestelling doorgegeven werd.

Eens de bestelling bevestigd en betaald werd, zal er geen enkele wijziging kunnen gebeuren, de betaling van de prijs geldt als definitieve aanvaarding van de bestelling.

4. Onbeschikbaarheid van het bestelde product

Wanneer de bestelling of een deel hiervan niet beschikbaar is, zal de Vennootschap de Klant hiervan zo snel mogelijk op de hoogte brengen.

De bestelling van de producten die niet beschikbaar zijn zal geannuleerd worden en de Vennootschap verbindt zich ertoe, op vraag van de Klant, ten laatste binnen 7 dagen na de bestelling, over te gaan tot het terugbetalen van het volledige bedrag dat door de Klant betaald werd voor de aankoop van de niet beschikbare producten.

De klant kan in dat geval, wanneer hij dit binnen de 48 uur na de kennisneming van de onbeschikbaarheid van het bestelde product te kennen geeft, het niet beschikbare product laten vervangen door een product van zijn keuze met een gelijkaardige prijs.

De terugbetaling en/of de creditnota die uitgeschreven werd om de bestelling te annuleren beëindigt de verkoop zonder dat er enige schadeloosstelling door de Klant geëist kan worden.

5. Informatie over de producten en de prijzen

De Vennootschap verbindt zich ertoe haar producten zo duidelijk mogelijk voor te stellen.

De op de Site te koop aangeboden producten worden voorgesteld via een inlichtingenfiche die verschillende eigenschappen kan bevatten zoals de omschrijving, de consistentie, de samenstelling, de vervaldatum, een foto en de prijs.

De gegevens die op de Website vermeld worden, kunnen op eender welk moment en zonder aankondiging door de Vennootschap gewijzigd worden.

6. Prijzen en betalingen

Alle prijzen van de producten worden in euro aangeduid, met inbegrip van btw en exclusief leveringskosten.

Het bedrag van bijkomende leveringskosten kan eveneens op de website teruggevonden worden.

De verkoopprijzen zijn verschuldigd van zodra de bestelling op de Site door de Klant goedgekeurd wordt.

De producten zullen gefactureerd worden op basis van de tarieven die weergegeven worden op de Site bij het registreren van de bestelling.

De prijzen van de producten kunnen op elk moment op de website gewijzigd worden.

De betaling van bestellingen gebeurt via de betaalwijzen die op de Website weergegeven worden (dit zijn: Maestro, Bancontact, Visa, Mastercard).

Bij bankoverschrijving dient de betaling op volgend rekeningnummer te gebeuren: BE98 3701 0654 5493

De Klant dient zijn eigen gegevens over de transactie bij te houden.

7. Verzenden van de bestelling

De Vennootschap verbindt zich ertoe de bestelling te verzenden in functie van de beschikbaarheid van de bestelde producten van zodra de volledige betaling ervan ontvangen is.

De producten worden geleverd op het door de Klant bij de bestelling aangeduide adres en enkel in de geografische zones die door de vennootschap aangedaan worden zoals op haar Website gepreciseerd wordt.

De levertermijnen worden ter informatie gegeven en maken geen essentieel onderdeel uit van de verkoop.

8. Ontvangen van de bestelling

De klant verbindt zich ertoe alle documenten te ondertekenen die nodig zijn voor het leveren van de bestelling door de transporteur of elke andere persoon die belast wordt met de levering van het pakket.

De documenten van de transporteur (of van eender welke andere persoon die belast is met leveren van de bestelling) zullen bij verschillen de bovenhand hebben op de verklaringen en documenten opgesteld door de Klant.

De Vennootschap wijst alle aansprakelijkheid af die voortvloeit uit het niet volledig of deels nakomen van verplichtingen door de Klant of die het gevolg is van overmacht.

Elke vertraging in de levering die te wijten is aan een tekortkoming van de Klant in dit kader, geeft geen recht op herstellingen.

 

9. Non-conformiteit van het product, beschadigd pakket en klacht

De klant dient de zichtbare niet-conformiteit van het geleverde product of elke wijziging of beschadiging van het pakket te melden bij de persoon die belast is met de levering van de producten, door dit te laten vermelden bij de ondertekening van de leverbon.

De Klant dient deze niet-conformiteit binnen de vijf werkdagen die volgen op de ontvangst van het betreffende product te bevestigen/melden bij de Vennootschap via e-mail of via schrijven met ontvangstbewijs.               

Elke klacht over een product, van welke aard dan ook, dient verplicht gedetailleerd te worden door duidelijk de redenen van de ontevredenheid aan te geven, indien van toepassing begeleid door foto's die deze niet-conformiteit aantonen.

Daarnaast moeten de producten die als niet-conform beoordeeld worden zodanig op een aangepaste plaats bewaard worden dat het product niet bederft en het voorwerp kan vormen van een later onderzoek door de Vennootschap, waardoor deze de aangevoerde niet-conformiteit kan controleren.

De klacht zal niet behandeld worden, in het bijzonder door de vervanging van het product, zolang de Klant niet voldaan heeft aan de voornoemde modaliteiten en over het algemeen aan de onderhavige algemene voorwaarden.

Wanneer de gegrondheid van de klacht erkend wordt, zal de Klant kosteloos een identiek nieuw product ontvangen in de mate van de beschikbaarheid ervan.

10. Gebrek aan levering

Bij gebrek aan levering dient de klant zich via e-mail of brief te richten tot de Vennootschap en dit ten laatste binnen de vijf kalenderdagen na de voorziene leverdatum.

Wanneer het gebrek aan levering is gebleken, zal de Klant aangeboden worden zonder extra kosten voor hem en zonder andere vorm van herstel van de schade die hij opgelopen heeft om:

- hetzij een product dat identiek is aan hetgeen hij niet ontvangen heeft opnieuw op te sturen, binnen de mate van de beschikbaarheid ervan

- hetzij over te gaan tot de volledige terugbetaling van de prijs die effectief betaald werd voor de niet-ontvangen bestelling.

11. Leverfout

Elk verkeerd geleverd product zal aanleiding geven tot een omruiling of terugbetaling, naar keuze van de Klant, op voorwaarde dat het binnen een termijn van zeven (7) kalenderdagen (met de stempel van De Post als bewijs) teruggestuurd wordt naar de Vennootschap en dit in zijn geheel, in perfecte staat in zijn originele verpakking.

De verzendingskosten zijn volledig ten laste van de Maatschappij behalve wanneer blijkt dat de fout toegeschreven kan worden aan de Klant, tijdens de validering van de online bestelling op de website.

 

12. Douanerechten en taksen

Elke bestelling van de Klant die geleverd wordt buiten België kan onderworpen worden aan de douanerechten en om het even welke andere algemene kosten.

Deze zullen enkel door de klant gedragen worden en de Vennootschap wordt hier vrij van gesteld, aangezien deze laatste er niet aan gehouden kan worden het bestaan, de toepasselijkheid en het verschuldigd zijn van deze rechten en taksen te controleren voor de Klant.

 

 

 

13. Aansprakelijkheid

De producten die te koop aangeboden worden zijn in overeenstemming met de geldende Belgische en Europese wetgeving.

De Vennootschap kan in geen geval door de Klant aansprakelijk gehouden worden wanneer ze haar verplichtingen ten opzichte van deze reglementen en wetgevingen is nagekomen.

De Vennootschap kan ten opzichte van de Klant enkel aansprakelijk gehouden worden voor zijn bedrog en zware fout of voor dat van zijn ondergeschikten of mandatarissen.

De Vennootschap kan niet aansprakelijk gehouden worden voor de gevolgen van fouten tijdens het opnemen van de bestelling die aan de klant toegeschreven kunnen worden.

De Vennootschap ziet af van elke verantwoordelijkheid betreffende de schade en aantasting die opgetreden zijn aan de producten na hun levering bij de Klant of bij elke persoon die door deze laatste werd gelast met het ontvangen van de bestelling.

De vennootschap roept geen enkele aansprakelijkheid over zich af voor alle onrechtstreekse schade die veroorzaakt werd aan de Klant voor welke reden of oorzaak dan ook.

 

14. Intellectuele eigendom

Alle teksten, opmerkingen, foto-illustraties, logo's, grafieken, tekeningen, foto's... die op de website en de producten ervan staan, zijn krachtens de rechten inzake intellectuele eigendom en de auteursrechten eigendom van de Vennootschap.

Het volledig of deels kopiëren van deze rechten en eigendom, zonder akkoord van de Vennootschap, is uitdrukkelijk verboden.

15. Afwezigheid van het intrekkingsrecht

Het intrekkingsrecht is uitgesloten voor overeenkomsten die vanop afstand gesloten worden met behulp van de website van de Vennootschap krachtens artikel VI 53 van de wet van 21 december 2013 en artikel 47 alinea 4 6° van de wet van 6 april 2010 met betrekking tot de marktpraktijken en consumentenbescherming.

 

16. Overmacht

De Vennootschap ziet af van elke aansprakelijkheid voor vertraging van of gebrek aan levering in geval van overmacht, in de betekenis die de wet geeft aan dit begrip, of elke gebeurtenis die los staat van haar wil of ontsnapt aan haar controle, dat de uitvoering van de bestelling onmogelijk of geheel of deels duurder maakt, of bij feiten die veroorzaakt worden door derden zoals de leveranciers van de Partijen, de onderaannemers, tussenpersonen en vertegenwoordigers, transporteurs...

Vallen in het bijzonder onder overmacht: algemene of gedeeltelijke stakingen in onze lokalen of deze van de leveranciers, in het transport of ook uitputting van de voorraad bij onze leveranciers.

 

 

17. Gedeeltelijke niet-validering

Indien één of meerdere bepalingen van de onderhavige algemene voorwaarden als niet-gevalideerd gehouden worden of als dusdanig gehouden worden door de toepassing van een wet, een reglement of na een definitieve beslissing van een bevoegde rechtbank, zullen de andere bepalingen al hun kracht en betekenis behouden.

18. Bewijs van de transactie

Algemeen genomen aanvaarden de Partijen de elektronische bewijsmiddelen binnen het kader van hun relaties.

De gedigitaliseerde registers, die bewaard worden op de informaticasystemen van de Vennootschap in overeenstemming met de regels inzake veiligheid en vertrouwelijkheid, gelden als bewijs tussen de Klant en de Vennootschap.

Er wordt overeengekomen dat bij een tegenstelling tussen de gedigitaliseerde registers van de consument en deze van de Vennootschap, deze laatste de bovenhand hebben.

19. Bescherming van persoonsgegevens

Krachtens de Wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens beschikt de Klant tegenover de Vennootschap over het recht op rechtzetting, raadpleging, wijziging en, bij gegronde reden, tot schrapping van de gegevens die doorgegeven werden.

Elke vraag in dit opzicht zal schriftelijk aan de Vennootschap gericht worden op het volgende e-mailadres: info@chocandco.com.

20. Toepasselijk recht - geschil

De onderhavige algemene voorwaarden en elk geschil dat kan ontstaan door de bestelling worden onderworpen aan de Belgische wetten ongeacht de aard van het geschil.

Bij een geschil of een klacht trachten de Partijen eerst te goeder trouw hun geschillen in der minne op te lossen alvorens gerechtelijke stappen te ondernemen.

Enkel de rechtbanken van het arrondissement Waals-Brabant zullen bevoegd zijn tenzij er een tegengestelde wettelijke verplichting is.